BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG CAO ĐẲNG CƠ ĐIỆN HÀ NỘI

 • Ban giám hiệu chịu trách nhiệm lãnh đạo các phòng, khoa, bộ môn, trung tâm trực thuộc thực hiện đúng các Chỉ thị, Nghị quyết, chủ trương, đường lối, chính sách, các chỉ tiêu kế hoạch của Đảng và Nhà nước.
 • Hiệu trưởng chịu trách nhiệm trước Bộ về toàn bộ công việc thuộc chức năng thẩm quyền của mình, kể cả khi đã phân công và uỷ quyền cho các Phó hiệu trưởng.
 • Hiệu trưởng giải quyết các công việc theo Điều lệ Trường Cao đẳng và các văn bản pháp luật.
 • Giúp việc cho Hiệu trưởng có các Phó hiệu trưởng, hàng tháng các Phó hiệu trưởng phải báo cáo công việc với Hiệu trưởng, chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và pháp luật về phần việc được phân công.
 • Trường hợp cần có sự quản lý phối hợp toàn trường hoặc trong trường hợp cần thiết Hiệu trưởng trực tiếp chỉ đạo, điều hành một số công việc thuộc các lĩnh vực đã phân công cho các Phó hiệu trưởng phụ trách.
 • Những vấn đề thuộc về chủ trương hoặc có tính chất nguyên tắc vượt quá thẩm quyền của Phó hiệu trưởng, nhất thiết phải báo cáo, xin ý kiến Hiệu trưởng trước khi chỉ đạo triển khai thực hiện.
 • Khi một Phó hiệu trưởng giải quyết hoặc thực hiện công việc có liên quan đến Phó hiệu trưởng khác thì cần trao đổi chung, trường hợp chưa thống nhất thì phải báo ngay với Hiệu trưởng để giải quyết, nhất quyết không để tình trạng giải quyết chậm trễ, chồng chéo hoặc quyết định khác nhau.
 • Phải có lịch sinh hoạt BGH thường kỳ.
 • Hiệu trưởng chịu sự lãnh đạo của Đảng uỷ, sự giám sát của Hội đồng trường và phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong việc lãnh đạo, giáo dục động viên cán bộ, viên chức và người lao động phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của trường.
 • Ban giám hiệu tạo mọi điều kiện và phối hợp với BCH Đảng bộ tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương, Thành uỷ, Quận uỷ và các đợt sinh hoạt chính trị quan trọng khác.
 • BGH tạo mọi điều kiện để tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên hoạt động thuận lợi đúng Điều lệ.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Hiệu trưởng

Thầy Đồng Văn Ngọc – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội

2. Phó Hiệu trưởng

Thầy Ngô Thế Quân – Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội

Thầy Đào Quang Huy – Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội