BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ

PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG

CƠ ĐIỆN HÀ NỘI

Số:  710   /TB-CĐCĐ-ĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày   26   tháng 12 năm 2023

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

Chương trình bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức

chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp

 

Căn cứ Thông tư sô 12/2023/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 10 năm 2023 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc quy định chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 5809/QĐ-BNN-TCCB ngày 26 tháng 12 năm 2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Giao nhiệm vụ cho Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội tổ chức thực hiện chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp;

Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội trân trọng gửi đến Quý cơ quan thông tin về việc tổ chức tuyển sinh bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp với thời gian đào tạo 240 giờ;

1. Thông tin tuyền sinh

– Đối tượng tuyển sinh:

Viên chức công tác trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên, có khả năng đảm nhận hoặc đang làm việc ở vị trí công tác phù hợp với chức trách và nhiệm vụ của chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp.

Nội dung bồi dưỡng:

Thực hiện theo chương trình bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp được quy định tại Thông tư số 12/2023/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội ban hành ngày 31 tháng 10 năm 2023 gồm 240 giờ trong đó 96 giờ lý thuyết, 132 giờ thực hành, bài tập, thảo luận, 12giờ kiểm tra.

Địa điểm tổ chức lớp học:

Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội và các cơ sở liên kết đào tạo.

2. Hồ sơ đăng ký, hình thức học tập

2.1. Hồ sơ đăng ký

          – 01 Đơn đăng ký tham gia lớp bồi dưỡng có xác nhận của thủ trưởng đơn vị (theo mẫu đính kèm);

          – 01 Bản sao có công chứng bằng cấp cao nhất;

          – 01 Bản phô tô giấy CMND/thẻ CCCD;     

          – 03 ảnh 3×4 (ảnh nền màu trắng, mặt sau ảnh ghi họ tên, ngày sinh, nguyên quán);

          – 01 bản sao Quyết định ngạch viên chức (Quyết định chuyển ngạch hoặc Quyết định cử đi học).

2.2. Hình thức học tập

Hình thức học tập: Trực tuyến/trực tiếp.

3. Thi gian và địa điểm nộp hồ sơ

– Thời gian nhận hồ sơ: Liên tục nhận hồ sơ trong giờ hành chính các ngày trong tuần;

– Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Đào tạo; Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội, số 160 Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội;

– Thông tin liên hệ: Thầy Luyện Quốc Vương – Phó trưởng phòng Đào tạo, Email: [email protected]; Điện thoại: 0919.384.698.

Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội rất mong nhận được sự quan tâm và hợp tác của Quý cơ quan./.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:                                          

– Như kính gửi;                        

– Lưu VT, ĐT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 (đã ký)

 

Đồng Văn Ngọc