Các mốc lịch sử thành lập và sáp nhập của trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội.

1972-2001
Trường Công nhân Cơ điện Thủy lợi

Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội tiền thân là Trường Công nhân Cơ điện Thủy lợi, được thành lập tháng 10 năm 1972 theo Quyết định số 842-TL/QĐ ngày 31/10/1972 của Bộ trưởng Bộ Thủy lợi về việc nhập Trường trung học Cơ điện và Trường Công nhân Cơ điện thành Trường Công nhân Cơ điện.

2001-2004
Trường Công nhân Cơ điện Nông nghiệp và PTNT

Tháng 4/2001, trong mạng lưới quy hoạch chung các trường thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trường Công nhân Cơ điện được sáp nhập cùng với Trường Công nhân Kỹ thuật Cơ khí Lâm nghiệp và được đổi tên thành Trường Công nhân Cơ điện Nông nghiệp và PTNT theo Quyết định số 1618 BNN-TCCB/QĐ ngày 23/4/2001 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT.

2004-2006
Trường Trung học Cơ điện Nông nghiệp và PTNT

Tháng 3/2004, trường Công nhân Cơ điện Nông nghiệp và PTNT được nâng cấp thành trường Trung học Cơ điện Nông nghiệp và PTNT theo Quyết định số 636/QĐ/BNN-TCCB ngày 17/3/2004 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT.

2006-2017
Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Hà Nội

Tháng 12/2006 Trường được nâng cấp thành Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Hà Nội theo Quyết định số 1990/QĐ-BLĐTBXH ngày 29/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.