các ngành học và chương trình hợp tác với chlb đức

5 ngành học hợp tác với CHLB Đức

  • Công nghệ ô tô
  • Cơ điện tử
  • Điện công nghiệp

Chương trình chất lượng cao song bằng Quốc tế

  • Hàn công nghệ cao 
  • Cắt gọt kim loại
  •  Du học tại chỗ – hướng lựa chọn chương trình quốc tế trong nước
  •  Du học tại chỗ – xu hướng chọn ngành học trong thời kỳ hội nhập quốc tế
  •  Du học tại chỗ nhận bằng Quốc tế từ Công hòa liên bang Đức
  •  Chương trình giáo dục công hòa liên bang Đức tại HCEM
  •  Chất lượng cao song bằng quốc tế Chương trình đào tạo chuyển giao từ CHLB Đức.