CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG CAO ĐẲNG CƠ ĐIỆN HÀ NỘI

Công đoàn trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội là công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam.

Ban chấp hành công đoàn trường nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm 09 đồng chí, ban thường vụ gồm 3 đồng chí(01 chủ tịch, 01 phó chủ tịch và 01 ủy viên)

Công đoàn trường có 14 công đoàn bộ phận trực thuộc với tổng số đoàn viên công đoàn là 242 đoàn viên gồm:

 1. Công đoàn bộ phận Phòng TCHC-TCKT
 2. Công đoàn bộ phận Phòng TB&CSVC
 3. Công đoàn bộ phận Phòng KĐ&ĐBCL
 4. Công đoàn bộ phận Phòng Công tác HSSV
 5. Công đoàn bộ phận Bộ môn Chính trị & Pháp luật
 6. Công đoàn bộ phận Trung tâm TVTS&HTVL
 7. Công đoàn bộ phận Khoa Điện
 8. Công đoàn bộ phận Khoa Động lực
 9. Công đoàn bộ phận Khoa Cơ khí
 10. Công đoàn bộ phận Khoa Khoa học cơ bản
 11. Công đoàn bộ phận Khoa SPGDNN
 12. Công đoàn bộ phận Khoa CNTT và Phòng CNTT,TT
 13. Công đoàn bộ phận Phòng Đào tạo- KH&HTQT
 14. Công đoàn bộ phận Khoa Kinh tế