PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

a. Chức năng:

  • Tham mưu, giúp việc Hiệu trưởng về quản trị, quản lý thông tin và hoạt động truyền thông của trường.
  • Đảm bảo kỹ thuật cho các thiết bị công nghệ thông tin và truyền thông của nhà trường.

b. Nhiệm vụ:

1. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện số hóa các hoạt động quản lý nhân sự, kế hoạch công tác, đào tạo, tài sản công …

2. Quản lý, duy trì, sửa chữa trang thiết bị phần cứng, thiết bị đầu cuối, hệ thống mạng, phần mềm quản lý, trang website, các kênh thông tin và truyền thông, sản phẩm truyền thông của nhà trường; Đảm bảo an toàn thiết bị công nghệ thông tin, xử lý ứng cứu các sự cố liên quan đến dữ liệu, chương trình phần mềm, máy tính, mạng thông tin của cơ quan, đơn vị.

3. Quản trị các thông tin của nhà trường tới các đơn vị, cá nhân trong trường, Trực tiếp quản lý nội dung thông tin trên website của nhà trường; Tư vấn và kiểm soát nội dung website riêng của các phòng, khoa, bộ môn, trung tâm đảm bảo tính thống nhất về thông tin của trường; Quản lý các tài khoản của trường trên các mạng xã hội.

4. Chủ trì xây dựng và quản lý các tài liệu, ấn phẩm truyền thông. Phối hợp với các đơn vị trong trường thực hiện các hoạt động “tiếp thị tuyển sinh”.

5. Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các hoạt động truyền thông cho các sự kiện của Trường. Phối hợp với các đơn vị trong trường để hỗ trợ các hoạt động truyền thông tại các sự kiện của đơn vị.

6. Tạo lập và quản trị cơ sở dữ liệu về HSSV, cựu sinh viên, học viên của trường làm cầu nối với sinh viên, học viên đang học và đã tốt nghiệp;

7. Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác khi được Hiệu trưởng giao.