PHÒNG KIỂM ĐỊNH VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

a. Chức năng:

  • Tham mưu và giúp việc Hiệu trưởng quản lý, tổ chức thực hiện công tác kiểm định chất lượng GDNN theo tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
  • Thực hiện công tác đảm bảo chất lượng giáo dục và thanh tra, kiểm tra hoạt động đào tạo.

b. Nhiệm vụ:

1. Tổ chức xây dựng và trình Hiệu trưởng ban hành các quy định, văn bản hướng dẫn về công tác thi, kiểm tra, kiểm định chất lượng đào tạo, hướng dẫn và theo dõi thực hiện các văn bản này tại các đơn vị trong trường.

2. Tiếp nhận và xử lý các loại đơn thư, hồ sơ, công văn liên quan đến công tác thi, kiểm tra và kiểm định chất lượng đào tạo.

3. Trưởng phòng Kiểm định và Đảm bảo chất lượng là thành viên của Hội đồng thi tốt nghiệp, Hội đồng tuyển sinh của nhà trường.

4. Phối hợp với các khoa chuyên môn biên soạn và quản lý ngân hàng đề kiểm tra, đề thi tốt nghiệp và đáp án của các Chương trình đào tạo. Thực hiện công tác lưu trữ và bảo mật đề thi của các kỳ thi, kiểm tra.

5. Kiểm tra, giám sát và thực hiện các nghiệp vụ đánh giá chất lượng các hoạt động đào tạo. Thanh tra việc cấp phát bằng, chứng chỉ, chương trình kế hoạch đào tạo, thanh tra, kiểm tra chức nghiệp giảng viên.

6. Thảo các quyết định, văn bản về công tác tự kiểm định chất lượng dạy nghề trình Hiệu trưởng phê duyệt.

7. Xây dựng và phối hợp các đơn vị tổ chức thực hiện kế hoạch tự kiểm định chất lượng dạy nghề, tự kiểm định chất lượng chương trình đào tạo. Tổng hợp, hoàn thiện các báo cáo tự kiểm định của trường

8. Xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra, đánh giá; khảo sát, thu thập ý kiến về chất lượng giảng dạy của giảng viên, chất lượng học tập, rèn luyện của HSSV và các hoạt động đào tạo khác tại trường trong từng học kỳ, năm học.

9. Thực hiện tổng hợp và báo cáo đột xuất, báo cáo định kỳ về công tác kiểm định chất lượng đào tạo, công tác thi, kiểm tra và kết quả các kỳ thi, kiểm tra của HS – SV.

10. Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác do Hiệu trưởng giao.

b. Nhiệm vụ:

1. Tổ chức xây dựng và trình Hiệu trưởng ban hành các quy định, văn bản hướng dẫn về công tác thi, kiểm tra, kiểm định chất lượng đào tạo, hướng dẫn và theo dõi thực hiện các văn bản này tại các đơn vị trong trường.

2. Tiếp nhận và xử lý các loại đơn thư, hồ sơ, công văn liên quan đến công tác thi, kiểm tra và kiểm định chất lượng đào tạo.

3. Trưởng phòng Kiểm định và Đảm bảo chất lượng là thành viên của Hội đồng thi tốt nghiệp, Hội đồng tuyển sinh của nhà trường.

4. Phối hợp với các khoa chuyên môn biên soạn và quản lý ngân hàng đề kiểm tra, đề thi tốt nghiệp và đáp án của các Chương trình đào tạo. Thực hiện công tác lưu trữ và bảo mật đề thi của các kỳ thi, kiểm tra.

5. Kiểm tra, giám sát và thực hiện các nghiệp vụ đánh giá chất lượng các hoạt động đào tạo. Thanh tra việc cấp phát bằng, chứng chỉ, chương trình kế hoạch đào tạo, thanh tra, kiểm tra chức nghiệp giảng viên.

6. Thảo các quyết định, văn bản về công tác tự kiểm định chất lượng dạy nghề trình Hiệu trưởng phê duyệt.

7. Xây dựng và phối hợp các đơn vị tổ chức thực hiện kế hoạch tự kiểm định chất lượng dạy nghề, tự kiểm định chất lượng chương trình đào tạo. Tổng hợp, hoàn thiện các báo cáo tự kiểm định của trường

8. Xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra, đánh giá; khảo sát, thu thập ý kiến về chất lượng giảng dạy của giảng viên, chất lượng học tập, rèn luyện của HSSV và các hoạt động đào tạo khác tại trường trong từng học kỳ, năm học.

9. Thực hiện tổng hợp và báo cáo đột xuất, báo cáo định kỳ về công tác kiểm định chất lượng đào tạo, công tác thi, kiểm tra và kết quả các kỳ thi, kiểm tra của HS – SV.

10. Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác do Hiệu trưởng giao.