PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN

a. Chức năng:

Tham mưu và giúp việc Hiệu trưởng thực hiện quản lý thống nhất công tác tài chính của trường gồm:

  • Tài sản cố định, không cố định.
  • Vốn ngân sách và vốn ngoài ngân sách, vốn tự có,…
  • Lập kế hoạch thu – chi tài chính hàng năm, hàng quý của nhà trường theo quy định của Nhà nước.

b. Nhiệm vụ:

Giúp việc Hiệu trưởng quản lý công tác tài chính gồm:

1. Thực hiện quản lý thống nhất các khoản về kinh tế tài chính của trường gồm:

  • Tài sản cố định, không cố định.
  • Vốn ngân sách và vốn ngoài ngân sách, vốn tự có,…
  • Lập kế hoạch thu – chi tài chính hàng năm, hàng quý của nhà trường theo quy định của Nhà nước.
  • Xây dựng kế hoạch và lập báo cáo tài chính theo đúng quy định của Nhà nước và báo cáo về tài chính phục vụ công tác quản lý của trường.

2. Tổ chức thực hiện thu – chi các khoản trong và ngoài kinh phí được cấp. Lập quyết toán hàng quý và hàng năm theo đúng quy định về chế độ kế toán tài chính của nhà nước.

3. Lập kế hoạch chi tiêu các khoản tiền vốn, sử dụng vật tư, thiết bị của tất cả các bộ phận trong trường. Quản lý, cấp phát vật tư phục vụ đào tạo.

4. Tổ chức kiểm kê đánh giá tài sản, thiết bị kỹ thuật định kỳ theo quyết định của Hiệu trưởng, quy định của Nhà nước.

5. Theo dõi và quyết toán kinh phí xây dựng cơ bản.

6. Theo dõi việc thực hiện các hợp đồng kinh tế.

7.  Lập báo cáo công khai các chỉ tiêu tài chính theo quy định của Nhà nước và của trường.

8. Thực hiện công tác kiểm tra, kiểm toán nội bộ; chế độ lưu trữ tài liệu, sổ sách kế toán theo quy định hiện hành.

9. Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác do Hiệu trưởng giao.