PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

a. Chức năng:

  • Tham mưu và giúp việc Hiệu trưởng thực hiện công tác tổ chức, cán bộ và quản lý nhân sự; các chế độ chính sách; công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, viên chức và người lao động.
  • Thực hiện công tác hành chính – tổng hợp, văn thư – lưu trữ.

b. Nhiệm vụ:

1. Thực hiện công tác hành chính tổng hợp: văn thư – lưu trữ, tạp vụ, lễ tân khánh tiết, đối ngoại, trang trí băng cờ khẩu hiệu những ngày lễ, tết, …

2. Tham mưu, giúp việc Hiệu trưởng trong việc sắp xếp tổ chức, quản lý bồi dưỡng giảng viên, cán bộ, viên chức tuyển dụng hợp đồng lao động.

3. Tham mưu, giúp việc Hiệu trưởng soạn thảo các Quyết định thành lập các hội đồng, các quyết định nhân sự và các quyết định khác thuộc thẩm quyền, theo dõi việc điều động và thuyên chuyển công tác của cán bộ, viên chức và người lao động.

4. Tổ chức thực hiện chế độ, chính sách đối với giảng viên, cán bộ, viên chức và người lao động như:

  • Tổ chức thực hiện kế hoạch nâng lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn, phụ cấp chức vụ, phụ cấp ưu đãi, phụ cấp thâm niên hàng năm cho cán bộ, viên chức và người lao động.
  • Thực hiện công tác BHXH, BHYT, BHTN, BH thân thể cho cán bộ, viên chức và người lao động toàn trường.
  • Quản lý đăng ký hộ khẩu thường trú của cán bộ, viên chức và người lao động ở 03 cơ sở.
  • Theo dõi việc thực hiện kỷ luật lao động, tổng hợp công lao động của cán bộ, viên chức và người lao động trong toàn trường.

5. Quản lý, cập nhật, bổ sung hồ sơ cán bộ, viên chức và người lao động, thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

6. Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng và kỷ luật của nhà trường.

7. Thống kê và báo cáo về công tác tổ chức nhân sự theo định kỳ và đột xuất.

8. Phối hợp với các đơn vị chức năng giám sát, quản lý việc thực hiện các quy định, quy chế làm việc, chủ trương, chính sách của nhà trường.

9. Giúp việc Hiệu trưởng trong việc quản lý và điều hành xe ô tô đi công tác.

10. Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác do Hiệu trưởng giao.