TRUNG TÂM TIN HỌC – NGOẠI NGỮ

I. Chức năng, nhiệm vụ

  • Đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học cho học sinh, sinh viên của nhà trường và các tổ chức, cá nhân khác có nhu cầu học tập.
  • Ôn luyện và tổ chức thi đánh giá Tin học IC3, tiếng anh TOEIC cho giáo viên và sinh viên trong trường.
  • Nghiên cứu phát triển Đào tạo nguồn nhân lực có năng lực ứng dụng công nghệ thông tin- truyền thông.

II. Cơ cấu tổ chức

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM

ThS. Lương Văn Hiếu

Email: [email protected]

Phone: 0977 232 366

P. GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM

ThS. Phạm T Thu Hương

Email: [email protected]

Phone: 01699594588

Một số hình ảnh