PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH – SINH VIÊN

a. Chức năng:

Tham mưu và giúp việc Hiệu trưởng về công tác quản lý, giáo dục HSSV và tổ chức chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác HSSV.

b. Nhiệm vụ:

 1. Phối hợp với các khoa, bộ môn thực hiện công tác giáo dục và quản lý HSSV trong trường.
 2. Phối hợp với phòng Đào tạo và khoa chuyên môn tổ chức quản lý việc học tập của HSSV theo đúng chương trình, kế hoạch đào tạo đã được duyệt.
 3. Đề xuất và thực hiện các chính sách xã hội và chế độ ưu đãi đối với HSSV.
 4. Đăng ký tạm trú, quản lý HSSV ở KTX, theo dõi giúp đỡ HSSV giờ tự học. Phối hợp với BCH Đoàn TN trường tổ chức thực hiện: Công tác chính trị tư tưởng, hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT, lao động nghĩa vụ và các hoạt động xã hội khác đối với HSSV.
 5. Làm và phát thẻ mới cho HSSV, bổ sung làm lại thẻ cho HSSV khi mất, hỏng thẻ.
 6. Kiểm tra HSSV lên lớp hàng ngày, đôn đốc việc đeo phù hiệu HSSV. Phối hợp với Trưởng các phòng, khoa chuyên môn, bộ môn trực thuộc giải quyết phép của HSSV theo quy định hiện hành.
 7. Tập trung HSSV chào cờ hàng tháng và trong các đợt tập trung khác khi BGH yêu cầu, tổ chức thực hiện chế độ giao ban cán bộ lớp hàng tuần.
 8. Tổng hợp tình hình chấp hành nội quy của HSSV, phối hợp với phòng Đào tạo, các bộ phận có liên quan xếp loại đạo đức HSSV hàng tháng, học kỳ và năm học. Lập hồ sơ kiến nghị về khen thưởng, kỷ luật HSSV, hướng dẫn HSSV chấp hành pháp luật, nội quy, quy chế hiện hành.
 9. Phối hợp với các ngành, các cấp chính quyền địa phương trong công tác xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, lập hồ sơ xử lý các vụ việc vi phạm quy tắc bảo vệ trật tự trị an trong khu vực nhà trường.
 10. Thường trực bảo vệ hàng ngày ở cổng ra vào cơ quan, trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô. Theo dõi kiểm soát người và các phương tiện giao thông ra vào cơ quan, đảm bảo an toàn tuyệt đối tài sản của Nhà nước, của cá nhân. Phát hiện, xử lý kịp thời các vụ việc tiêu cực trong nhà trường.
 11. Thường trực chỉ huy công tác phòng chống cháy nổ trong trường. Thường trực Hội đồng khen thưởng, kỷ luật HSSV. Phối hợp với Phòng TB&CSVC thực hiện công tác phòng, chống bão lụt, quản lý cơ sở vật chất khu KTX.
 12. Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác do Hiệu trưởng giao.