PHÒNG ĐÀO TẠO

a. Chức năng:

  • Phòng Đào tạo là bộ phận tham mưu, giúp việc cho lãnh đạo nhà trường về công tác xây dựng kế hoạch và quản lý các hoạt động đào tạo trong nhà trường.
  • Tổ chức thực hiện mục tiêu, chương trình đào tạo các nghề, các cấp trình độ đào tạo đáp ứng yêu cầu đảm bảo chất lượng và đúng quy chế.

b. Nhiệm vụ thường xuyên:

1. Quản lý các chương trình đào tạo trong nhà trường.

2. Điều chỉnh tiến độ giảng dạy và học tập phù hợp với tình hình thực tế, những biến động đột xuất trong quá trình đào tạo.

3. Quản lý và phục vụ mô hình học cụ, phương tiện và thiết bị giảng dạy cho giảng viên lên lớp hàng ngày, quản lý phòng học lý thuyết, theo dõi tổng hợp giờ lên lớp của giảng viên.

4. Quản lý và phục vụ cán bộ, viên chức, người lao động và HSSV đọc sách, báo, nghiên cứu tại thư viện.

5. Quản lý và giảng dạy các chương trình hệ THPT – Cao đẳng.

c. Nhiệm vụ định kỳ

1. Lập kế hoạch đào tạo, tiến độ đào tạo cho từng khóa học, năm học, kế hoạch kiểm tra kết thúc môn học, mô đun, kế hoạch thi tốt nghiệp, kế hoạch học lại và kế hoạch kiểm tra lại, thi lại.

2. Phối hợp cùng các Khoa, Bộ môn trực thuộc xây dựng kế hoạch giảng viên cho từng học kỳ, năm học.

3. Lập thời khoá biểu cho từng học kỳ, giai đoạn thực tập trong năm học.

4. Xây dựng kế hoạch và chủ trì phối hợp với các Phòng, Khoa, Bộ môn tổ chức biên soạn, chỉnh lý chương trình đào tạo, giáo trình, tài liệu giảng dạy.

5. Tổ chức triển khai và tổng hợp kế hoạch trang bị cơ sở vật chất phục vụ đào tạo: Phương tiện, thiết bị giảng dạy, mô hình học cụ, thiết bị thực tập, phòng học lý thuyết, phòng học chuyên môn, phòng thí nghiệm, sổ sách giáo vụ, tài liệu học tập.

6. Tổ chức thực hiện công tác tuyển sinh khoá học mới bao gồm:

  • Xây dựng kế hoạch tuyển sinh.
  • Phối hợp với phòng CNTT, TT; Trung tâm Tư vấn Tuyển sinh và HTVL trong công tác tuyên truyền, tư vấn đến đối tượng tuyển sinh.
  • Soạn thảo và phát hành thông báo tuyển sinh.
  • Tập hợp hồ sơ đăng ký dự tuyển, tổ chức xét tuyển và thông báo nhập học.
  • Tổ chức tiếp nhận học sinh, sinh viên nhập học.
  • Thường trực Hội đồng tuyển sinh nhà trường

7. Lập sổ danh bạ, hồ sơ trích ngang của HSSV.

8. Thường trực Hội đồng sư phạm, Hội đồng thi tốt nghiệp nhà trường.

9. Tổ chức Lễ khai giảng, bế giảng các khoá học. Quản lý và cấp, phát bằng, chứng chỉ tốt nghiệp cho HSSV.

10. Lưu trữ hồ sơ kết quả học tập của HSSV. Tổng hợp, xếp loại kết quả học tập học kỳ, năm học, khóa học của HSSV, lập danh sách cấp học bổng trình Hiệu trưởng duyệt.

11. Chủ trì xây dựng, bổ sung, điều chỉnh quy trình, quy chế thuộc lĩnh vực đào tạo trình Hiệu trưởng ban hành.

12. Xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động Hội giảng giảng viên dạy giỏi, thi học sinh giỏi các cấp.

13. Tổng hợp và thực hiện công tác báo cáo thống kê định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của nhà trường và cấp trên.

14. Đề xuất với Hiệu trưởng phân công giảng viên chủ nhiệm sau khi đã thống nhất với các khoa, bộ môn, danh sách các lớp HSSV.

15. Đối với giai đoạn thực tập sản xuất của HSSV: Phòng Đào tạo cùng các khoa chuyên môn, giảng viên chủ nhiệm chuẩn bị kế hoạch và các thủ tục cho HSSV đi thực tập.

16. Tổng hợp và đề xuất thanh toán các chế độ giảng dạy cho giảng viên.

17. Phối hợp với các đơn vị trong Nhà trường tìm đối tác liên doanh, liên kết đào tạo.

18. Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác do Hiệu trưởng giao.

19. Tổ bộ môn Văn hoá trực thuộc phòng: Giảng dạy môn văn hoá