PHÒNG KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ

a. Chức năng:

Tham mưu, giúp việc Hiệu trưởng quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế đúng theo quy định của pháp luật;

b. Nhiệm vụ:

1. Xây dựng kế hoạch, theo dõi, kiểm tra, đánh giá và báo cáo định kỳ hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế của trường;

2. Quản lý và theo dõi việc triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ, đề tài, giải pháp sáng kiến và các hợp đồng chuyển giao công nghệ;

3. Tổ chức thẩm định đề tài nghiên cứu khoa học, đề tài, giải pháp sáng kiến của các đơn vị trong nhà trường;

4. Tổ chức triển khai các hội nghị, hội thảo và công tác thông tin, quảng bá các hoạt động khoa học – công nghệ.

5. Xây dựng kế hoạch đón tiếp và làm việc với các đoàn khách trong và ngoài nước đến làm việc với Trường trong lĩnh vực khoa học – công nghệ và hợp tác quốc tế;

6. Khai thác và tiếp nhận các dự án đầu tư trong và ngoài nước;

7. Báo cáo, sơ kết, tổng kết các hoạt động về khoa học và hợp tác quốc tế, thường trực Hội đồng khoa học;

8. Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác do Hiệu trưởng giao.