PHÒNG THIẾT BỊ VÀ CƠ SỞ VẬT CHẤT

a. Chức năng:

Tham mưu và giúp việc Hiệu trưởng thực hiện công tác quản lý cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, hệ thống điện nước và các hoạt động dịch vụ.

b. Nhiệm vụ:

 1. Đề xuất và tổ chức thực hiện quyết định của Hiệu trưởng về điều chuyển sử dụng hoặc tu sửa cải tạo nhà làm việc, phòng học, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành thực tập sản xuất, nhà ăn, KTX HS-SV, nhà ở tập thể của cán bộ, viên chức và người lao động.
 2. Trang bị và tổ chức quản lý các trang thiết bị văn phòng. Tổng hợp xây dựng kế hoạch, tổ chức mua sắm vật tư, thiết bị khoa học kỹ thuật phục vụ công tác đào tạo của nhà trường.
 3. Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện chế độ bảo hộ lao động, các biện pháp an toàn lao động, kiểm tra an toàn lao động.
 4. Tổ chức thực hiện các hình thức dịch vụ bếp ăn tập thể, căng tin để phục vụ cán bộ cán bộ, viên chức, NLĐ và HSSV trong trường.
 5. Vệ sinh môi trường, chăm sóc vườn hoa, cây cảnh, cây bóng mát theo các khu vực được phân công, đảm bảo xanh – sạch – đẹp.
 6. Thực hiện công tác BHYT cho HSSV, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện chăm lo sức khoẻ, vệ sinh phòng bệnh cho cán bộ, viên chức, NLĐ và HSSV toàn trường. Kiểm tra và đề xuất với Hiệu trưởng về việc thực hiện công tác vệ sinh phòng bệnh, vệ sinh môi trường của các đơn vị trong nhà trường.
 7. Quản lý, theo dõi và quyết toán việc sử dụng điện nước khu KTX và nhà công vụ.
 8. Phối hợp với phòng CTHSSV lập kế hoạch lao động cho HSSV các Khoa chuyên môn nhằm cải tạo cơ sở vật chất và môi trường cảnh quan sư phạm.
 9. Thường trực chỉ huy phòng chống lụt, bão. Phối hợp với phòng CTHSSV thực hiện công tác phòng, chống cháy nổ trong nhà trường.
 10. Quản lý hệ thống điện – nước phục vụ sinh hoạt, học tập, làm việc của nhà trường.
 11. Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác do Hiệu trưởng giao.