TRUNG TÂM TƯ VẤN TUYỂN SINH VÀ HỖ TRỢ VIỆC LÀM

I. Vị trí và chức năng:

1. Trung tâm Tư vấn Tuyển sinh và Hỗ trợ việc làm là một đơn vị hành chính trực thuộc Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội, có nghĩa vụ, trách nhiệm, quyền hạn của một đơn vị thành viên trong Nhà trường.

2. Trung tâm có chức năng tư vấn tuyển sinh cho đào tạo dài hạn, ngắn hạn, liên thông và giới thiệu việc làm cho HSSV tốt nghiệp; tổ chức các hoạt động dịch vụ đào tạo, liên kết và chuyển giao công nghệ cho người lao động, doanh nghiệp.

II. Nhiệm vụ:

1. Tư vấn tuyển sinh đào tạo dài hạn, ngắn hạn, liên thông, liên kết theo đúng chức năng, nhiệm vụ và phù hợp với năng lực đào tạo của nhà trường, cụ thể:

a. Xây dựng kế hoạch hoạt động tư vấn phù hợp với nhiệm vụ và kế hoạch đào tạo của nhà trường.

b. Tổ chức thực hiện công tác tư vấn, tuyên truyền, quảng bá phục vụ công tác tuyển sinh của nhà trường.

c. Tổ chức và liên kết với các tổ chức, đơn vị khác về công tác tuyển sinh, tư vấn hướng nghiệp cho học sinh các trường THPT về các ngành nghề đào tạo.

d. Phối hợp với phòng Đào tạo tiếp nhận hồ sơ đăng ký học của thí sinh.

e. Tư vấn cho người lao động, doanh nghiệp về nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng nhân lực phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

f. Đề xuất với Hiệu trưởng để khen thưởng, kỷ luật tập thể, cá nhân trong thực hiện công tác tuyển sinh.

2. Tổ chức dịch vụ tư vấn giới thiệu việc làm cho học sinh, sinh viên tốt nghiệp, cụ thể:

a. Thu thập, phân tích nhu cầu tuyển dụng lao động qua đào tạo của doanh nghiệp, xã hội. Ký kết hợp đồng với doanh nghiệp về cung ứng lao động từ nguồn học sinh, sinh viên tốt nghiệp.

b. Tư vấn và giới thiệu việc làm cho học sinh, sinh viên tốt nghiệp.

c. Tổ chức điều tra theo dấu vết học sinh, sinh viên tốt nghiệp.

d. Thu thập và cung cấp thông tin cho nhà trường những yêu cầu về đổi mới khoa học kỹ thuật, công nghệ để nhà trường có hướng nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung nội dung, chương trình đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu của thực tiễn sản xuất, kinh doanh.

e. Phối hợp với các phòng, khoa chuyên môn trong trường để thực hiện hợp đồng đưa học sinh, sinh viên thực tập sản xuất tại doanh nghiệp phù hợp với mục tiêu, chương trình đào tạo của từng nghề.

f. Phối hợp với Trung tâm đánh giá KNNQG tư vấn đào tạo ngắn hạn và thi thực hành kỹ năng nghề cho người lao động và doanh nghiệp.

3. Tổ chức, nghiên cứu khoa học về công tác tư vấn tuyển sinh và hỗ trợ việc làm.

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội giao.