Quyết định Công nhận và Cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI công nhận và cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia có nội dung như sau:

All in one