Thông báo về việc tăng cường thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

Trong tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp và khó lường, Ban giám hiệu nhà trường thông báo đến các đơn vị, viên chức, người lao động và người học của trường những nội dung tại toàn văn thông báo sau:

All in one