Huấn luyện an toàn lao động nhóm 2

I. Đối tượng huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động:

Người làm công tác an toàn vệ sinh lao động

 • Người làm chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn vệ sinh lao động của cơ sở;
 • Người trực tiếp giám sát về an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc;

II. Nội dung và thời gian huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động:

Thời gian: 48 giờ tương đương với 6 ngày

 • Hệ thống các chính sách, pháp luật về an toàn vệ sinh lao động.
 • Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác an toàn vệ sinh lao động.
 • Công tác tổ chức bộ máy quản lý và thực hiện quy định về an toàn vệ sinh lao động ở cơ sở.
 • Xây dựng nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm an toàn vệ sinh lao động.
 • Phân định và giao quyền hạn, trách nhiệm về công tác an toàn vệ sinh lao động.
 • Xây dựng, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch an toàn vệ sinh lao động hàng năm.
 • Văn hóa an toàn trong sản xuất kinh doanh.
 • Kiến thức cơ bản về các yếu tố nguy hiểm, có hại, biện pháp phòng ngừa, cải thiện điều kiện lao động.
 • Phân tích đánh giá rủi ro và xây dựng kế hoạch ứng cứu khẩn cấp.
 • Xây dựng hệ thống quản lý an toàn vệ sinh lao động.
 • Nghiệp vụ công tác tự kiểm tra và điều tra tai nạn lao động.
 • Những yêu cầu của công tác kiểm định, huấn luyện và quan trác môi trường lao động.
 • Quản lý máy móc, thiết bị vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động.
 • Sơ cấp cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp cho người lao động.
 • Thống kê báo cáo công tác an toàn vệ sinh lao động.
 • Nội dung huấn luyện chuyên ngành:
 • Tổng hợp các kiến thức về máy móc, thiết bị, vật tư, các chất phát sinh yếu tố nguy hiểm, gây hại.
 • Quy trình làm việc an toàn với máy móc, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động.

III. Thời hạn của giấy chứng chỉ/chứng nhận và huấn luyện an toàn lao động định kỳ

Nhóm 2: Thời hạn 2 năm, huấn luyện định kỳ ít nhất 2 năm 1 lần

Các mẫu chứng chỉ và chứng nhận

          Các mẫu chứng chỉ và chứng nhận huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động theo quy định.

IV. Hồ sơ, thời gian mở lớp

1. Hồ sơ:

 • 02 ảnh (3×4);
 • 02 bản sao công chứng CMND, CCCD;
 • Danh sách đăng ký (mẫu kèm theo);
 • 02 Giấy xác nhận thời gian làm việc.

2. Thời gian mở lớp:

Mở liên tục vào trung tuần hàng tháng.

3. Địa điểm học và nộp hồ sơ

 • Trường cao đẳng Cơ điện Hà Nội – 160 Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội.
 • Chi tiết liên hệ: Mr. Trường – 0914 338769; Mr. Đức Anh: 0906 262422.
All in one